Konkurs Historyczny

Konkurs co robił twój przodek

Zapraszamy naszych uczniów i ich rodziny do udziału w konkursie historycznym

"Co robił mój przodek dnia 11 listopada 1918 roku?"

Należy zapoznać się koniecznie z regulaminem, wypełnić dwa załączniki (zgody), uruchomić wyobraźnię i wyruszyć w podróż w czasie. Poznanie historii swojej rodziny na pewno okaże się fascynujące! Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie wybranej postaci z historii własnej rodziny, która w listopadzie 1918 roku aktywnie uczestniczyła w różnych dziedzinach życia, była przedstawicielem środowisk kulturalnych, naukowych lub wojskowych, a swoją postawą przyczyniła się do podtrzymania polskości i wspierała dążenia do odzyskania niepodległości.

Cele Konkursu:

 • zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o znanych i mniej znanych Polkach i Polakach, którzy na różnych polach przyczynili się do podtrzymania polskości i wspierali dążenia do odzyskania niepodległości;
 • pogłębianie wiedzy na temat historii własnej rodziny i umacnianie więzi międzypokoleniowych;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i pogłębianie tożsamości narodowej wśród Polonii oraz Polek i Polaków żyjących poza granicami kraju;
 • utrwalanie dumy z osiągnięć Polek i Polaków;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji;
 • doskonalenie plastycznych, graficznych, literackich umiejętności prezentowania wybranych postaci.

Kategorie wiekowe

Prace będą oceniane oddzielnie dla trzech kategorii wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I-III;
 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI;
 • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i ponadpodstawowych.

Zadania uczniów:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I-III mogą przygotować pracę plastyczną lub komiks;
 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, VII-VIII i ponadpodstawowych mogą przygotować animację komputerową, komiks, wybraną formę literacką (list, powieść, opowiadanie, dziennik, pamiętnik, esej, artykuł).

Wytyczne prac:

 1. Praca plastyczna: Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej wybraną postać. Praca powinna być wykonana w formacie A2, dowolną techniką. Do pracy konkursowej należy dołączyć krótką biografię wybranej postaci.
 2. Komiks: Zadanie polega na przedstawieniu wybranej postaci. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 6 plansz formatu A4, wykonanych dowolną techniką.
 3. Film animowany: Zadanie polega na wykonaniu krótkiego filmu animowanego o wybranej postaci Polki lub Polaka, która swoją postawą przyczyniła się do podtrzymania polskości poza granicami kraju i wspierała dążenia do odzyskania przez Polskę niepodległości. Film nie może przekraczać dwóch minut.
 4. Forma literacka. Zadanie polega na przedstawieniu w wybranej formie pisemnej (list, powieść, opowiadanie, dziennik, pamiętnik, esej, artykuł) wybranej postaci. Praca musi spełniać wymogi wybranej formy stylistycznej.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga.
 2. Prace konkursowe muszą być wykonane przez uczestników samodzielnie. Film i komiks mogą tworzyć dwu- lub trzyosobowe zespoły uczniowskie. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

Więcej informacji - w zalączniku Prace należy dostarczyć do 15 października 2018 roku.

Zachęcamy gorąco!