Poszukujemy nauczyciela języka polskiego

SPK w Luksemburgu poszukuje nauczyciela j. polskiego, który prowadziłby zajęcia w starszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Szczegóły poniżej:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Luksemburgu
ogłasza konkurs na stanowisko:

nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat - 8/26
Termin rozpoczęcia pracy: 21 kwietnia 2018 roku

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189 z późn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.):
§ 5.
2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:
- wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski
- wskazana znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub angielskiego
- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
- wysoki poziom kultury osobistej

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny i CV
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 12.04 2018r. do godziny 24.00 na adres luksemburg@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Luksemburg, 3 kwietnia 2018 r