Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania Szkoły ujęte są w Statucie szkoły i wynikają z przepisów prawa:

1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program wychowawczo-profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
w szczególności:

 •  zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego
 • ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
 • podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.
 1. Do zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły należy w szczególności:

1)        realizacja programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;

2)        prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w wybranych dniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły;

3)        umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia: szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

4)        umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce;

5)        kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

6)        wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;

7)        kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród uczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi z Polską;

8)        współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie;

9)        tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;

10)      organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:

 1. a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
 2. b) imprez sportowych,
 3. c) wycieczek przedmiotowych,
 4. d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
 5. e) spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki
  z Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga.

11)      rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości;

12)      współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego

i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.

 1. Szkoła nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
 2. Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły w szczególności poprzez:

1)        sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,

2)        zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczania pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach,

3)        podczas wyjazdów, a także wyjść poza teren Szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele. Rodzice i pracownicy niepedagogiczni uczestniczący w wyjściach i wyjazdach mogą pełnić funkcję wspomagającą nauczycieli w ich działaniach opiekuńczych.

 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 1. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 7, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 2. Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz uwzględniając przepisy lokalne w tym zakresie.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem Szkoły odpowiadają̨ kierownik wycieczki i opiekunowie grup:

1)    na wycieczce przedmiotowej, krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły lub imprezie organizowanej w obrębie miejscowości, bez korzystania
z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 15 uczniów
(z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),

2)    na imprezie wyjazdowej, wycieczce udającej się poza teren Szkoły
z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 10 uczniów (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),

3) na wycieczce udającej się poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów, na imprezie wyjazdowej poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów.

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 2. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
 4. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów
  z pomieszczeniami budynku szkolnego, zasadami bezpieczeństwa na terenie Szkoły, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka czekającego po zakończonych zajęciach na rodziców lub opiekunów prawnych w godzinach funkcjonowania Szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko lub inny, który zauważył sytuację, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka, obowiązkowo należy powiadomić odpowiednie organy.
 7. Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (zobligowani są powiadomić innego prawnego opiekuna lub odpowiednie organy).

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: