Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu
Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Luksemburgu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.luksemburg.orpeg.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne
• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracj: 2023-03-31

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• E-mail: luksemburg@orpeg.pl
• Telefon: 0048 507967244
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w
Luksemburgu
Adres: Site Dommeldange,
20, rue Nicolas Hein
L- 1721 Luxembourg
• E-mail: luksemburg@orpeg.pl
• Telefon: 0048 507967244
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna
Dane adresowe Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu:
tel. 0048 507967244
Site Dommeldange,
20, rue Nicolas Hein
L- 1721 Luxembourg

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. W szkole jest winda.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa
Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.