Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

O szkole

Pełna nazwa szkoły

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (website: www.orpeg.pl) działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Lokalizacja

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Luksemburgu  wynajmuje w soboty pomieszczenia szkolne od luksemburskiej szkoły Lycée des Arts et Métiers 20, rue Nicolas Hein, L- 1721 Luxembourg

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143).

Źródła finansowania

Szkoła finansowana jest z budżetu państwa polskiego, z części, której dysponentem jest minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania. Od stycznia 2018 szkoła nie podnosi opłat w zakresie wynajmowania pomieszczeń. Wszelkie koszty ponosi rząd luksemburski.

Najważniesze informacje o szkole:

 • Szkoła jest częścią polskiego systemu edukacyjnego, a nie luksemburskiego.
 • Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół  o treści z zakresu języka ojczystego, historii i geografii polski oraz wiedzy o społeczeństwie.
  Rodzaj nauczanych przedmiotów oraz ich wymiar czasowy (liczba godzin) wynika z w/w Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późn. zm.), szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w ww. przepisach.
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, w sobotę wg. planu lekcji dla poszczególnych klas.
 • Rok szkolny trwa od września do lipca, odpowiednio do harmonogramu roku szkolnego na terenie Luksemburga. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne – zimowe i wiosenne.
 • Szkoła Polska w Luksemburgu nie ma własnego rachunku bankowego
 • Kształcenie w Szkole Polskiej jest bezpłatne (§5 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31.08.2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich)
 • Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywa się:

ü  Pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP

ü  Uroczystość Odzyskania Niepodległości 11 listopada

ü  Wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd i odwiedzinami Mikołaja

ü  Zabawa karnawałowa dla dzieci

ü  Dzień Dziecka.

 • Uczniowie i absolwenci otrzymują świadectwa szkolne, które dopuszczone są do obrotu prawnego wraz ze świadectwem szkoły kraju czasowego pobytu
 • Uczniowie Szkoły klasyfikowani i promowani są na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83,poz.562.)
 • Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły polskie i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
 1. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
 2. sumy lat nauki szkolnej ucznia. Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi powinny być uzupełniane na warunkach ustalonych i zorganizowanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń ma być przyjęty w Polsce.

Misja Szkoły Polskiej w Luksemburgu

 • nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w języku polskim
 • rozbudzanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
 • popularyzowanie polskiej kultury i tradycji
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • podtrzymanie dziedzictwa duchowego