Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RP W LUKSEMBURGU 2022/2023

 

Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej uzupełniającej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych.

 

– Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji ( załącznik poniżej) i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2022 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2015). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc.

– Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną. Prosimy o wysłanie e-maila na adres luksemburg@orpeg.pl w tytule wpisując: Rekrutacja do klasy 1 (lub innej) i załączenie wszystkich dokumentów (załączniki poniżej) potrzebnych do zapisu dziecka.

– Rekrutacja trwa do 31 maja 2022 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

– Dokumenty rekrutacyjne należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI

 

DOKUMENTACJĘ REKRUTACYJNĄ STANOWIĄ:

a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły (powinien być podpisany przez obojga rodziców) – załącznik nr 1;

b) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b;

d) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły;
w przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane; Uczniowie klas pierwszych proszeni są o doniesienie zaświadczenia do wychowawcy do 15 października 2022 roku

e) powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5;

f) skan – polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka – do wglądu

g) świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)

 

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.